The Bible


/img/bible.jpg

Bibelen / The Bible

You will find this text written in some 30 languages and inserted as a foreword to the Bibles we’ve published online. On this page we show the english and Norwegian translation of this foreword. We’ve worked with some 40 persons in producing this text in the period 2016-2018.

Vi har jobbet med cirka 40 personer for å få denne dette forordet lagt til i publikasjonene som er publisert perioden 2016-2018.

Bibelen

Vær hilset du, min bror eller søster! Vær også hilset du som enda ikke er en del av Guds familie! Her er rom til mange fler og Guds nåde er stor og den evner å viske ut vår synd, gi oss en hvit kappe som skjuler våre udåder. Han inviterer deg til festmåltidet som kommer når vi etter dette livet skal samles i himmelen med Ham!

Guds ord er den mest fantastiske og utrolige teksten gitt menneskeheten og bare et dypere studie av den kan dekode dens hemmeligheter. Vi tror det er viktig å studere Guds ord for å forstå Hans natur. I dag er det meste snudd opp ned, hvor godt fremstilles som ondt og ondt fremstilles som godt. Vårt kompass er vissheten om at Gud formet sitt ord for både å bestå tidens tann, men også for å tale profetisk inn i vår tid. For å forberede sine barn. Gud så slutten fra begynnelsen. Hvordan kan vi vite dette? Jo, fordi Gud har vært tydelig på mange verdensomspennende profetiske hendelser som tok sted ikke bare flere hundre år i forkant, men tusener av år også. Og dette er unikt for Bibelen. Du vil ikke finne noe lignende i noe annet skriftsted. Og med en slik nøyaktighet og presisjon at det er helt utrolig. Hver mann og kvinne som er åpen for Gud og Hans ledelse vil det gå bra med til slutt! Det står skrevet at tegn og under skal følge den som tror. Og vi må handle i tro, ha vår tillit til at Gud er Gud og Hans ord er støtt som fjellet. Det er skrevet i Bibelen at Jesus Kristus er forfatteren av vår tro. Jeg har personlig sett folk bli helbredet fra uhelbredelig sykdom som HIV. Gjennom den autoriteten Jesus ga meg og deg som hans barn (hvis du har bekjent din tro og er født på ny), har jeg kastet ut demoner, sett metall forsvinne fra en kropp og bein vokse mens jeg bad. Jeg har satt mennesker fri fra den minste sykdom til dødelig sykdom, og jeg kan vitne om den enorme gleden som følger en kamp hvor jeg kjempet og vant! Tegn og under vil skje med alle dem som velger å tro Gud og våger å gå på Hans ord. Jesus Kristi legeme er aktivt og levende og Gud er virkelig god mot sine barn! Men vi trenger å gi akt på hans ord og søke den kunnskapen han har for oss. Ikke bare gjennom ord, men gjennom nærhet med Gud og i et aktiv fellesskap med brødre og søstre hvor vi bygges opp. Den Hellige Ånd vil alltid bekrefte sannheten om det Jesus Kristus fra Nasaret ønsker å dele med oss.

Men ikke bare ta dette for gitt. Guds ord tåler vitterlig å graves i, testes og verifiseres før det blir funnet verdig. Men for deg å innlemme Guds ord i livet ditt og se virkeligheten bære frukt av det, krever tro. Levende tro, ikke død tro. Akkurat på samme måte som hjertet slår, et slag om gangen, dag etter dag. Spis Guds Ord, nyt frukten av det. Hvis vi henvender oss til Gud og begynner å jakte på sannheten Han har gitt oss, så vil Han garantert alltid svare. Tror ikke det vil føre deg til ingenmannsland, nei! Det vil det ikke. Dette er ikke bare noen meningsløs tjo-hei som noen vil ha det til. Mange tenker at Bibelen er fylt opp med fine historier om mirakler og eventyr. Det er så langt i fra sannheten som man kan komme. Vi har sett dette gang på gang. Sannheten er ikke mangesidig, men ensidig. Og vår sanne skaper er den sanne og eneste "JEG ER". Det er ingen flere guder her, men en løgn fra djevelen. Det finnes heller ingen Gud bestående av alle levende vesener på jorden. Mange går rundt og tror at Jorden, eller Gaia som mange Alternative kaller planeten vår, er en levende bevissthet. Det er hakkande gale. Vi har, som menneske, snublet og falt i både ånd og forståelse. Og resultatet er at døden er rundt oss alle og sitter i mange tilfeller som støpt fast i vår bevissthet. Nytt liv liksom, hva er det? Men hva gjør urene ånder med mennesket i vår tid? Jo, de gir oss mange merkelige fenomener å se på og være opptatt av. De gjør alt annet enn å å opplyse mennesket om sannheten at Jesus Kristus fra Nasaret kom og viste oss veien, sannheten og livet, som Gud på jord. Med mindre en person går etter Guds kunnskap vil vedkommende fortsette og sove helt til siste slutt. En slik slutt ville være trist å si det mildt. Hvis du ikke er frelst: Våkn opp og smak Guds godhet ved å komme nærmere Ham, og han skal nærme seg deg! Rop ut til Ham! Og hvis du allerede har våknet opp, men går rundt og føler deg trøtt: kjemp imot for å ikke gå sovende! Man kan leve og bevege seg, men det betyr ikke at man lytter til Den Hellige Ånd. Selv når man tilsynelatende har økonomisk suksess så betyr ikke det at man følger Guds vilje. Det er så mye jeg ønsker å dele med deg, men vit at Gud elsker deg av hele sitt hjerte og at Han på ingen måte ønsker å gi slipp på deg! Det er som den fortapte sønn, hvor faren kom løpende imot ham med åpne armer. Søk Gud, din Far, av hele ditt hjerte, ånd sjel og av all din kraft. Vær våken for Den Hellige Ånds veiledelse, vær våken i Guds ord! Jeg må innrømme jeg har ingen anelse om hvordan Gud har klart å sette sammen Bibelen på den måten han har. Før jeg ble frelst så jeg på Bibelen som full av eventyr og menneskelig fabrikerte liksom-mirakler. Men det var før jeg tok imot Jesus Kristus som Herre og Frelser. Etter dette har jeg opplevd Guds kraft, på nytt og på nytt. Jeg tok imot gjennom at en evangelist utfordret meg, Arne Skagen. Han er Bibelen tro på sitt ord. Og tegn og undre har ikke stoppet siden jeg tok imot hellr. Men det gode fra Gud skjer ikke på grunn av at jeg eller du har gjort oss fortjent det. Alle synder, alle falt utenfor. Derfor har vi Jesus Kristus vår frelser. Det gledet Gud å se sin sønn ta på seg all menneskelig skyld og smerte. Det virker jo helt sprøtt i grunn, men jeg tror det gledet Ham fordi Han visste at Jesus ikke ville forgå, men stå opp igjen. Husker du når Jesus ropte til Gud der han hang på korset:

I Matt 27:46 og Mark 15:34 roper Jesus ut disse ord: @{encode:«Elí, Elí, lemá sabaktáni?»} Det betyr: @{encode:«Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»}

Jeg tror Gud hverken kunne eller ønsket å se på når Jesus tok imot all forbannelse, sykdom, lidelse og død. Det er som oss selv, vi snur oss bort i fra noe vi ikke klarer å se på. Men Gud visste at Jesus måtte lide for at vi skulle kunne komme tilbake til Ham igjen. Hvilket privilegium det er å vite at Gud ofret seg for menneskets skyld!! Og Gud forandrer seg ikke, Han er og forblir god mot oss og Han har tydelig vist oss at Han ønsker alle frelst!! Dette er definitivt den beste nyheten jeg har hørt og lever under nå! Elsk din Gud av hele ditt hjerte og av all din makt og av alt du er og du vil gjenerobre dine omstendigheter, uavhengig størrelse på motstand eller alvorlighetsgrad. Gud søker ditt hjerte, din oppmerksomhet og hengivenhet. Gjennom Ham vil du overvinne både begjær og lyster som strider imot og bygger ned i denne verden. Gjennom Den Hellige Ånds ledelse får man et nytt liv ikke bare etter dåpen, men også etter døden og inn i evigheten. Dette er en fantastisk gave fra Gud! Å få ta del i hans arv som vi får ta del i når vi døpes i vann og med Den Hellige Ånd og ild! All ære til Gud for at det hele er ferdiggjort og ikke et kommende scenario.

Jeg ber om tilgivelse for at jeg er så frittalende. Jeg ønsker oppriktig at vi alle skal gå i de velsignelsene Gud har for oss. Noen av dere vandrer i det som føles som en ørken, men husk at Gud korrigerer og er streng med dem han elsker når det er behov for det. Ikke fordi han hater oss, tvert imot. Han er vår Far hvis vi lar ham, og han vil alltid se til at så lenge vi lytter til ham så vil vi bære frukt. Noen ganger er det nødvendig å gå gjennom en ørken, men ofte er det som et resultat at vi ikke lytter til Ham. Noen ganger er det for renselse. Likevel, frykt ikke, fordi Gud er på din side og Han elsker deg av hele sitt hjerte. Ingenting er umulig med vår Far i himmelen. Hvis han har sagt noe, så skjer det! Har Han lovt noe så holder Han det! All ære til Gud for at Han elsket oss selv når vi forlot Ham i ånden!!

Av Jørn Andre Halseth

The bible

Gods word, The Bible, is surely the most wonderful and astounding text given mankind throughout all time. Only a thourough study of it can unlock its secrets. We believe it is critical, not just in this time and age, to understand Gods nature. At present everything seems to be upside down, where good is bad and bad is good. Our direction and compass is knowing God wrote His word to stand the test of time since He clearly wrote it prophetically, seeing the end from the beginning. How do we know? We know because He has confirmed many of the events that are happening in the world and have happened even within our own small lifespan. God has spoken of and prophecied about world wide events in The Bible and these prophecies are unique. You will not find anything like The Bible on planet Earth with such mindblowing accuracy and precision. But on a smaller level, each man and woman needs to make up their mind and walk out that which God tells them. That is when we have the signs and wonders following, by acting upon and putting our trust in The word of God, The Bible. It is indeed written that Jesus Christ is the author of our faith and what more can we ask for. I have personally seen people healed from incurable sicknesses such as HIV. Through the authority Jesus gave us I have cast out Demons, seen metal disappear from a body and be replaced with normal bones. I have set people free from the smallest sickness to terminal sickness and I can testify of the immense joy that follows a battle fought and won! There are many witnesses of the signs and wonders that will happen to anyone who choose to believe God and dares to walk the talk. Surely, The Body of Christ is active and alive and God is good to His children! But we need to heed His word and seek the knowledge He has for us. Not just through the word, but through closeness with God and active fellowship with our brothers and sisters. The Holy Spirit will always confirm The Truth that Jesus Christ of Nazareth wants to share with us.

But do not just take this for granted. Gods word can surely be dug into, tested, verified and found worthy. But for you to incorporate it into your life and see the reality of it, requires faith. Living faith, not dead faith. A heartbeat at a time, day by day, feeding upon The Word of God and enjoying the fruit of The Spirit. When we ask God, pursuit the truth He has set before us, He will surely answer in time. Do not think it will lead you to nowhere, cause it will not. This is not just some senseless gong ho as unbelievers will have it, sprinkled with nice stories of miracles and what not. Far from it. We have seen this time and time again. The truth is singular and our creator is true and The One and only "I AM". There are no multiple Gods here, that is a lie from the devil. Neither is God a floating self-aware entity made up by every living being. Earth, or Gaia as many calls it is a fiction and a fairytale. How we have stumbled, fallen and seen death all around us, but never did it enlighten us until Jesus Christ of Nazareth came and showed us the truth and nothing but the truth. He is surely the way, the truth and the life. Unless a person walks it out according to Gods knowledge, that person will continue sleepwalking until the very end. Such an end would be sad to say the least. Wake up now and taste the goodness of God and draw close to Him and He will draw close to you! And if you have already woken up, but are walking around feeling sleepy: fight in order to not fall asleep again, seek Father with all your heart, mind and soul and be vigilant in doing so! Even so, I must admit I have no clue as to how God has managed to put together The Bible in the way He has. To my own intellect I looked at The Bible as flawed, beyond repair and full of fairytales. But that was before I received Jesus Christ as my Lord and Savior and experienced the power of God through an evangelist who took The Bible literal. The signs and wonders have not stopped since. Not because of me, but because God never changes and He has clearly showed that He wants everyone saved! Hands down, this is the best news I have ever heard and experienced! Love your God with all your heart, with all your might and everthing you are and you will surely conquer whatever comes against you, no matter the size or seeming severity. God seeks your heart, your attention and your affection. Through Him you will overcome the desires and the lusts of this world and live a life of abundance into eternity.

Please forgive me for being so blunt and straight forward. I sincerely wish for you all to be and walk in the blessing God has for you. Some of you are even walking in what feels like a desert, but remember that God will chastise those He loves. Not because He hates us, on the contrary. He is our Father if we let Him, and He will always see to it that as long as we listen to Him we will carry more fruit. And sometimes a time in the desert is needed. Even so, please fear not, because God is surely on your side when you seek Him with all your heart. Surely nothing is impossible with our Father in heaven. If He has spoken it will come to pass! All Glory

By Jørn Andre Halseth